×

مشاوره و شبکه سازی در جهت رفع نقص های موجود در شروع ایده پردازی کسب و کار دیجیتالی و همچنین ایجاد شبکه ای از اطلاعات و اساتید مجرب در زمینه یادگیری، سازگاری با شرایط و استفاده از فرصت های جدید خواهد بود.