×

خشایارآزادی

بنیانگذار سایت فراتوانمند

یاسمن حقشمار

توسعه فنی و عملیات مجازی

سیده نگار طاهری

تحلیگر داده،پشتیبانی فنی و عملیات مجازی